Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatste aangepast op 08/06/2021

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Strong People Academy. Strong People BV adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@strongpeople.be

 

Ondernemingsgegevens


Strong People BV

Steenoven 1 – 9320 Nieuwerkerken

info@strongpeople.be

BE 0647.794.011

RPR Dendermonde


Artikel 1 Definities 

Mijn Profiel:

De persoonlijke sectie die door de Klant wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij toegang krijgt tot de opleiding(en). Dit Profiel is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Content:

Alle informatie die door Strong People op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

Klant:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en toegang heeft tot de opleiding 

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant om toegang te krijgen tot de opleiding. 

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten. 

Overeenkomst:

De overeenkomst die de Klant met Strong People sluit ten behoeve van de toegang tot de opleiding. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de Klant in combinatie met de uitvoering van de betaling. 

Platform:

Het Platform dat via de url (http://www.academy.strongpeople.be) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de opleiding krijgt. 

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

Het Platform van Strong People, een BV met maatschappelijke zetel te Steenoven 1 – 9320 Nieuwerkerken, BTW BE 0647.794.011, RPR Dendermonde (hierna ‘Strong People’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de opleidingen op het Platform online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van dit Platform (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling op het Platform van Strong People aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Strong People aanvaard zijn.

 

Artikel 3: Inloggegevens

Om toegang te krijgen tot een opleiding, moet u ‘Mijn Profiel’ aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. De Klant bevestigt dat de informatie die bij het aanmaken van ‘Mijn Profiel’ verstrekt wordt compleet en juist is.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die tijdens het registratieproces verstrekt worden, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die u vindt op xxx. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het Platform.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens. De Klant mag de Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Strong People mag ervan uitgaan dat de Klant ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant dat aan Strong People laten weten.

Strong People behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.


Artikel 4: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de opleidingen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5: Aanbod

Ondanks het feit dat het Platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Strong People niet. Strong People is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Strong People is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@strongpeople.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de opleiding beschikbaar is en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Strong People. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 6: Duur herroepingsrecht en beëindiging

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Artikelen besteld via deze webwinkel zijn onmiddellijk beschikbaar na afronding van het betalingsproces.

De overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.

Door het sluiten van de Overeenkomst bevestigt de Klant om afstand te doen van het herroepingsrecht, conform de europese richtlijnen betreffende digitale producten.

Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de op toegang tot de opleidingen en tot ‘Mijn Profiel’.  Strong People kan bij beëindiging, om welke reden dan ook, ‘Mijn Profiel’ van de Klant verwijderen. Strong People is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan de Klant te verstrekken en/of te converteren.

 

Artikel 7. IE-rechten

 De IE-rechten op door Strong People uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Strong People, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Strong People mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Strong People heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 8: Garanties

Strong People garandeert dat zij de opleidingen met redelijke zorg zal verlenen.

Strong People garandeert niet dat de opleidingen de Klant bepaalde resultaten zullen opleveren.

Strong People is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Klant tijdens de opleiding heeft verkregen.

 

Artikel 9: Overmacht 

Strong People is niet verantwoordelijk voor het niet toegankelijk zijn van het Platform wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Strong People geen controle heeft.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Strong People is bereikbaar via e-mail op info@strongpeople.be of per post op het volgende adres Steenoven 1 – 9320 Nieuwerkerken. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Strong People beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Strong People zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Strong People om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Strong People. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Strong People is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).